22 nov, 20:14
2017
Algemeen
Ljubo Šijaković

Plan van Aanpak Toekomst Land van Cuijk.

.

VIJF BURGEMEESTERS DOEN
GEZAMENLIJK VOORSTEL AAN RADEN LAND VAN CUIJK

Land van Cuijk, 22 november 2017 – Na afstemming binnen de colleges van burgemeester en wethouders, hebben de vijf burgemeesters van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, het voorstel “Stap 1 Plan van Aanpak Toekomst Land van Cuijk” aan de vijf gemeenteraden van het Land van Cuijk én het Regieteam Raden (samengesteld uit een vertegenwoordiging van de vijf gemeenteraden) aangeboden. In dit voorstel zijn de eerste vervolgstappen voor het samenwerkingsproces nader uitgewerkt en hebben de burgemeesters, als portefeuillehouders van het onderwerp samenwerking, vooral gezocht naar verbinding en respect voor de eerder genomen raadsbesluiten.


Op 20 september 2017 bleek dat de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk geen eensluidend besluit over de bestuurlijke toekomst van de regio hadden genomen.

De vijf burgemeesters zijn vanaf 27 september met elkaar in gesprek over de ontstane situatie. Hierbij stond steeds de vraag centraal of er een mogelijkheid bestond om de vervolgstappen in het proces in gezamenlijkheid met de vijf gemeenten te nemen, met respect voor de op 20 september door de vijf afzonderlijke gemeenteraden genomen besluiten. Op deze basis is het gezamenlijke voorstel “Stap 1 Plan van Aanpak Toekomst Land van Cuijk” ontstaan. In het voorstel wordt de vijf gemeenteraden gevraagd in te stemmen met het volgende:

1.   Alle overleggen vinden altijd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de vijf gemeenten plaats. Daarmee blijft het overleg transparant en is voor alle partijen altijd inzichtelijk welke stappen, besluiten genomen worden, en waarom.

2.   In 2018 doorgaan met de afronding van de 12 strategische projecten binnen het Land van Cuijk.

3.   Geld en middelen vrijmaken voor de verdieping en verkenning van de kernendemocratie, zodat de 34 kernen in het Land van Cuijk zo veel als mogelijk in hun kracht worden gezet.

4.   De nieuw gekozen gemeenteraden besluiten over het plan van aanpak voor de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Voorgesteld wordt om dit op donderdag 24 mei 2018 te laten plaatsvinden.

 

Hoewel het opstellen van een plan van aanpak dat recht doet aan alle door de vijf afzonderlijke gemeenteraden genomen besluiten geen sinecure is, is geprobeerd om in gezamenlijkheid een eerste stap naar zo’n plan op te stellen. De vijf burgemeesters – als portefeuillehouders van dit onderwerp en regulier bijeenkomend als Coördinatieoverleg Land van Cuijk – realiseren zich dat elke raad kan aangeven dat het voorliggende voorstel niet volledig tegemoet komt aan de besluiten die zijn genomen.